ПроКредит со значителен раст на портфолиото и подобрен консолидиран резултат во првиот квартал од 2021

ПроКредит со значителен раст на портфолиото и подобрен консолидиран резултат во првиот квартал од 2021 како надоврзување на стабилната финансиска година 2020

  • Раст на кредитите за клиенти за 3,0% и депозитите  од клиенти за 2,5% ја потврдува цврстата позиција на групацијата како сигурен партнер на МСП и неговата подобрена стабилна позиција како транспарентна директна банка за приватни клиенти
  • Портфолиото на зелени кредити за првпат го надминува прагот од 1 милијарда евра и сега изнесува 18,8% од вкупното портфолио за кредити
  • Годишниот трошок за ризик од 27 базични поени, под нивото од минатата година; индикаторите за кредитен ризик остануваат стабилни
  • Односот трошоци-приходи е 64,8%, веднаш под водечкиот коридор од 65% - 68% за целата година
  • Консолидираниот резултат од 15.6 милиони евра претставува подобрен поврат од капитал од 7.9%; придонес кон позитивниот резултат имаат сите банки на ПроКредит

Франкфурт на Мајна, 12 мај 2021 год. - Групацијата ПроКредит, која главно е активна во Југоисточна и Источна Европа, ја почна финансиската 2021 година со добри резултати во Q1. Портфолиото за кредити за клиенти порасна за 158 милион евра или 3,0%, значително подобро од првиот квартал од минатата година (Q1 2020: 42 милиони евра, 0,9%). Консолидираните резултати се зголемени за 15,6 милиони евра (Q1 2020: 13,7 милиони евра), што претставува подобрен поврат на капиталот од 7,9% (Q1 2020: 7.0%). Подобрениот резултат во голема мера се должи на падот на резервите за губиток на 3,6 милиони евра, со што се намалува годишниот трошок за ризик на 27 базични поени (Q1 2020: 57 базични поени; 6,9 милиони евра). Односот трошоци-приходи останува 64,8%, веднаш под водечкиот коридор од 65% - 68% за целата година (Q1 2020 64.6%). Сите ПроКредит банки имаат придонес кон позитивниот резултат во Q1 2021, што води кон подобрен консолидиран резултат.

Растот на портфолиото во првиот квартал од 2021 може да се припише на силната позиција на пазарот како „Хаусбанк“ за мали и средни претпријатија (МСП). Во поглед на сеуште напнатата макроекономска состојба предизвикана од пандемијата и во линија со нивното силно позиционирање на ESG, ПроКредит банките имаат за цел да продолжат активно да ги поддржуваат клиентите од МСП во справување со кризата и да ги финансираат долгорочните инвестициски проекти. Тука спаѓаат зелените кредити, кои се зголемени за 33 милиони евра во првиот квартал од 2021 год., што зафаќа повеќе од 20% од вкупниот раст на портфолиото од 158 милиони евра во текот на овој период. Почнувајќи од 31 март 2021 год., портфолиото на зелени кредити за првпат го надминува прагот од 1 милијарда евра, што претставува 18,8% од вкупното кредитно портфолио.

Депозитите на клиентите исто така покажуваат доста добар раст од 123 милиони евра или 2,5% во првиот квартал на 2021 год. (Q1 2020: намалување за 1,7% или 74 милиони евра). Зголемувањето на депозитите е главно во областа на депозити по видување и штедни депозити и може особено да се припише на директно банкарско делување со приватни клиенти.

Профилот на цврст ризик служи како основа за добри финансиски резултати

Во првиот квартал на 2021 год., квалитетот на портфолиото остана широко стабилен на нивото на крајот на 2020 год. Почнувајќи од 31 март 2021 год., учеството на кредити со намалена вредност во вкупното портфолио бил 2,7% (31 декември 2020: 2,6%); уделот на кредитите од Фаза 2 покажува мал пад од 0,3 процентни поени на 4,6%.

Консолидираните резултати за Q1 2021 вклучуваат трошоци од резервите за губиток кои достигнуваат и до 3,6 милиони евра (Q1 2020: 6,9 милиони евра); ова е одраз на нискиот годишен трошок за ризик од 27 базични поени (Q1 2020: 57 базични поени). Регистрираните трошоци главно можат да се припишат на дополнителните резерви за губиток за кредитите со намалена вредност и за постигнување на портфолиото за раст.

Приходот од нето каматите остана 49,3 милиони евра, кој е помал од бројката од 50,9 милиони евра во Q1 2020, во главно поради скратувањето на основната рата во годината на КОВИД, 2020 год. Понатаму, промената во пренамената меѓу нето приходот од камата и ставките од резервите за губиток од 1,3 милиони евра од првиот квартал на 2021 год. Натаму придонеле кон намалување на нето приходот од камати со бројката од претходните години, иако оваа промена нема да влијае врз целокупниот резултат. Со 12,0 милиони евра, нето приходот од награди и провизии е на нивото регистрирано во претходната година (Q1 2020: 12,0 милиони евра).

Трошоците за персонал и администрација се намалени за 1,1 милиони евра на 40,7 милиони евра во овој квартал, и покрај силното портфолио на раст. Ова делумно се должи на помалиот број патувања како резултат на пандемијата од КОВИД-19. Оваа стабилна структура на трошоци заедно со стабилниот бизнис раст го истакнува потенцијалот на скалирање на бизнис моделот на групацијата ПроКредит.

Коефициентот на основниот капитал од ниво 1 останува на здраво ниво

Коефициентот на основниот капитал од ниво 1 (CET1 целосно исполнет) почнувајќи од 31 март 2021 год. Бил 13,2%, што значи на ниво како на крајот на 2020 год. Намалувањето на пласманите на ликвидноста кај централните банки имаше позитивен ефект во првиот квартал од 2021 година, спротивставувајќи се на ефектите од значителниот раст на портфолиото. Консолидираниот резултат за првиот квартал од 2021 год. и консолидираниот резултат за втората половина од 2020 год. уште не се признати во капиталот CET1.

Групацијата ПроКредит продолжува да намалува една третина од сите профити признати од консолидираниот резултат од 2019 год. и консолидираниот резултат од првата половина на 2020 год. за идната исплата на дивиденди од капиталот CET1. Консолидираниот резултат за втората половина од 2020 год. Ќе се признае во капиталот CET1 по генералното годишно собрание за 2021 год., а една третина секако ќе биде одвоена за дивиденди.

Удобната капитализација на групацијата ПроКредит се рефлектира особено во однос на износот, кој е 9,2% над просекот за банкарскиот сектор.

Потврден водач за финансиската година 2021

Врз основа на позитивниот развој во првиот квартал, Управниот одбор го потврдува водачот за финансиската година дефиниран во годишните финансиски извештаи за 2020 год.

Управниот одбор и Надзорниот одбор дадоа предлог за распределба на дивидендата од 0,18 евра по обична акција за кој треба да се одлучува на Генералното годишно собрание закажано за 27 мај 2021 год. Оваа сума соодветствува на 20 базични поени од коефициентот на основниот капитал од ниво 1 на групацијата ПроКредит, кое е максимално ниво според препораките на Европската централна банка за распределба на дивиденди кои важат со 30 септември 2021 год. Управниот одбор исто така има намера да предложи, во координација со Надзорниот одбор, понатамошна исплата на дивиденда од 0,35 евра по обична акција за финансиската година 2020 на Вонредното генерално собрание кое ќе се одржи најдоцна до 31 декември 2021 год., доколку нема одлука од Федералните надзорни финансиски власти или Европската централна банка со која ќе се оспори оваа распределба.

Кварталниот финансиски извештај на Групацијата ПроКредит за Q1 2021 е достапен од денес на веб-страницата на Холдингот ПроКредит во делот на Односи со инвеститори на https://www.procredit-holding.com/en/investor-relations/reports-publications/financial-reports/.