ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО

За кого сертифицирани мали и средни претпријатија
Намена

инвестиции во основни или обртни средства

Валута МКД/ЕУР
Рок на отплата

до 120 месеци за фиксни средства; до 36 месеци за обртни средства

Минимум искуство 12 месеци
Грејс период

до 12 месеци

Учество во инвестицијата /
Начин на отплата месечни рати
Годишна каматна стапка

од 5,25 % 

оваа каматна е за 0,25%пониска од стандардната каматна стапка за бизнис кредити

Обезбедување подвижни предмети или недвижен имот
Потребна документација за апликација лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 3 месеци
ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 

ПРИМЕР
Цел на кредитот набавка на машина (инвестиција во фиксни средства)
Износ 100.000 ЕУР
Валута ЕУР
Рок на отплата 120 месеци
Годишна каматна стапка 4,5%
Месечна рата (главница и камата) 1.036 ЕУР