РБСМ (МСП)

Средства обезбедени од РБСМ (МСП) кредитна линија за кредитирање на развојот на мали и средни претпријатија преку Развојна Банка на С.Македонија
За кого мали и средни претпријатија
Намена

набавка на основни средства (максимум 50% од овој кредит може да се искористи за обртни средства)

набавка на обртни средствa

Износ

од 10.000 до 500.000 ЕУР за основни средства

од 15.000 до 300.000 ЕУР за обртни средства 

Валута денарски кредит индексиран во ЕУР
Рок на отплата

до 132 месеци за основни средства

до 36 месеци за обртни средства

Минимум искуство 12 месеци
Грејс период

до 12 месеци за кредит за основни средства

до 6 месеци за кредит за обртни средства 

Учество во инвестицијата сопствено учество, најмалку 15% од вкупната инвестиција
Начин на отплата месечни рати
Годишна каматна стапка до 6,5%
Обезбедување подвижни предмети или недвижен имот
Потребна документација за апликацијa лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 3 месеци