Електронско банкарство

Елекронското банкарство на ПроКредит Банка Ви овозможува комплетна флексибилност и голем број на поволности, 100% сигурност и безбедност при процесирање на плаќањата преку заштитена конекција. -new 

Фукционалности на е-банкарство

  Физички лица Правни лица
Информација во реално време за сите приливи и одливи на Вашите сметки
Плакања во домашен платен промет
Плаќања во меѓународен платен промет
Отоврање на орочен депозит  
Блокирање на картичка
Ресетирање на лозинка
Групни плаќања со датотека (повеќе плаќања одеднаш)
Менувачко работење
Електронска пошта од банката (информативни пораки, добивање SWIFT и сл.)
Повлекување на средствата од дозволеното пречекорување на сметката (физичките лица ги имаат средствата на располгање 24/7)
Можност за користење на КИБС / Телеком дигитален сертификат за електронски трансакции (преземи апликација)
Нема потреба од инсталации на е-сертификат на Вашиот лаптоп/ компјутер  
Внесувате плаќање преку е-банкарство а добивате нотификација за потврда на плаќањето на мобилна апликација  
Moжност сертификатот за електронско банкарство да биде инсталиран на повеќе компјутери (само доколку клиентот користи сертификат за PC наместо мобилен сертификат)
Трансфер на плати
Едно корисничко име за сите сметки за кои е овластен клиентот
Експортирање изводи во сметководствена програма
Можност да се овласти друго лице да врши плаќања во име на клиентот или само да има увид во сметки, да печати налози или изводи
Можност за различни нивоа на пристап (заради двојна контрола, пр. едно лице подготвува налози, друго потпишува)  
Откуп на девизи од кредитна линија со преференцијален курс  

Едноставноста е предност на нашето е-банкарство. Погледните ги кратките инструкции за плаќање преку е-банкарство на следниве линкови

dpp
буџетски
сопстевни сметки
кредитна линија
мешународни плаќања
аладин
гемалто
физичко лице

 

Имате 24/7 поддршка од Контакт - центарот на Банката за Вашите електронски трансакции и можност за откажување на подготвен или испратен налог доколку веднаш реагирате со повик во Контакт - центарот на Банката