Апликација за автомобилски кредит

1
 
ОДЛИЧНА ПОДДРШКА ЗА КУПУВАЊЕ АВТОМОБИЛ!
ЕКО ПОНУДА ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ВОЗИЛА 
 • 2,9% фиксна каматна стапка
 • Залог – автомобилот кој се купува
 • 0% сопствено учество
 • 0% провизија при исплата
 • Рок на отплата – 7 години
ЕКО ПОНУДА ЗА ХИБРИДНИ ВОЗИЛА
 • 3,75% фиксна каматна стапка
 • Залог – автомобилот кој се купува
 • 0% сопствено учество
 • 0% провизија при исплата
 • Рок на отплата – 5 години
ПОНУДА ЗА ОСТАНАТИ АВТОМОБИЛИ
 • 5% фиксна каматна стапка со залог автомобилот кој се купува ИЛИ
 • 5,5% фиксна каматна стапка без залог
 • 0% сопствено учество
 • 1% провизија при исплата
 • Рок на отплата – 5 години
АПЛИКАЦИЈА ЗА КРЕДИТ ЗА КУПУВАЊЕ АВТОМОБИЛ

Оставете ни Ваш контакт и очекувајте го нашиот повик со цел да Ви помогнеме при изборот за најсоодветен кредитен производ за Вашите потреби

Предуслов за одобрување на овој производ се месечни приходи од 30.000 денари/ 500 евра.

Согласност за правилата и условите Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривичнаодговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за кредит за купување автомобил. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката.

Автомобилски кредит  Валута Максимален износ на кредит Максимален Рок Годишна каматна стапка
  Номинална камата СВТ
МКД / ЕУР   5 години 3,75% - електрично/ хибридно 3.89%
  5% - залог новиот автомобил 5.65%
1.800.000 ден/ 30.000 еур 5,5% - кога се зема друго обезбедување 6.18%
Предности
On-line апликација и обработка на барањето
Одговор на барање за 1 ден од комплетирање на документацијата
Автомобилскиот кредит е наменски кредит за купување на ново возило
Провизии 
Провизија за исплата  1% или мин. 4.500 ден.
Апликација за кредит 850 ден.
  Провизија за предвремена отплата без провизија
  Услови
  Без сопствено учество  
  Обезбедување Возило предмет на купопродажба/ солемизиран договор