АПЛИКАЦИЈА Е-БАНКАРСТВО ПРАВНИ ЛИЦА

Внесете ги Вашите податоци со печатни латинични букви

 

Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за електронско банкарство за правни лица. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката.