Skip to main content

Доколку пристапувате до www.pcb.mk преку пребарувачот Internet Explorer одредени информации не се ажурирани и апликaции за кредити и отварање на сметки не се достапни.
Ве молиме пристапете на веб страната преку други пребарувачи Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и др.