Application for bank guarantee

 

Налогодавач

Корисник

Вид на гаранцијата

Ве молам да ја издадете гаранцијата:Гаранцијата се обезбедува со:

Гаранцијата да биде испратена:
Преку:

До:

ГАРАНЦИЈАТА СЕ ПРОТЕСТИРА НА ПИСМЕНО БАРАЊЕ НА КОРИСНИКОТ, СО ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

Банкарските трошоци на ПроКредит Банка се за сметка на:

Банкарските трошоци на посредничките банки се за сметка на:

Банкарските трошоци на банката на корисникот се за сметка на:

Ако било кој од наведените трошоци се одбиени од корисникот, овластени сте да не задолжите за нивниот износ.
Банката е овластена да ги наплати сите дополнителни трошоци во врска со акредитивот во согласност со ценовникот на банката во моментот на издавањето

Контакт:

Тел: 3097513, 3097516
Факс: 3097514