Application for letters of credit

 

Налогодавач

Корисник

Вид на акредитив

Акредитивот се напаќа со презентација на следните документи

Банкарските трошоци на ПроКредит Банка се за сметка на:

Банкарските трошоци на посредничките банки се за сметка на:

Банкарските трошоци на банката на корисникот се за сметка на:

Ако било кој од наведените трошоци се одбиени од корисникот, овластени сте да не задолжите за нивниот износ.
Банката е овластена да ги наплати сите дополнителни трошоци во врска со акредитивот во согласност со ценовникот на банката во моментот на издавањето

Прилог бр.1 - Потребна документација

Акредитив - Договор за деловна соработка или профактура - нарачка

- Урнек за акредитив *Банката го задржува правото да побара дополнителна документација или да не ја прифати презентираната документација
*Горенаведената документација не се однесува на документи потребни за кредитната анализа

Контакт:

Тел: 3097513, 3097516
Факс: 3097514