Банка за мојот агро бизнис

Орочено штедење

Со ороченото штедење имате можност вишокот на ликвидни средства од Вашиот земјоделски бизнис, да го орочите по фиксна каматна стапка и да заработите камата за временскиот период кога тие средства не Ви се потребни.
 

Што добивате доколку ги орочите своите пари во ПроКредит Банка?

  • Можност да ги орочите Вашите средства во денари или евра
  • Сигурно место за Вашиот депозит
  • Доколку средствата Ви се потребни пред рокот на доспевање, можете предвремено да ги разорочите, со што добивате камата по видување
  • И без да ги орочувате Вашите средства, Ви се пресметува камата на позитивно салдо на Вашата трансакциска сметка за правни лица, а средствата Ви се достапни во кое било време.
 

Како да ги орочите Вашите средства во ПроКредит Банка?

 

Дали Вашите заштеди се сигурни?

  • ПроКредит Банка е дел од интернационална групација на банки, банка со доминантен германски капитал и гарантира сигурност на вложените средства од страна на штедачите
  • ПроКредит Банка ги осигурува депозитите на своите штедачи во Фондот за осигурување на депозити.

24.02.2018
  • EUR 61,35 61,6650 61,80
  • USD 0 50,1382 0
  • CHF 0 53,5984 0
  • GBP 0 70,1217 0