Банка за мојот агро бизнис

За кого

индивидуални земјоделски производители и претпријатија кои извршуваат земјоделска дејност

Намена

набавка на неопходните репроматеријали за земјоделско производство:

- семе и посадочен материјал, ѓубрива, заштитни средства, нафта, добиточна храна и др.

- исплата на сезонски работници, закуп на земјоделско земјиште 

Износ

за физички лица: од 5.000 до 50.000 ЕУР

за правни лица: oд 5.000 до 250.000 ЕУР

Валута

МКД / ЕУР

Рок на отплата

36 месеци

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

/

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

месечни, квартални, полугодишни и годишни рати со можност за нееднаков план на отплата

Годишна фиксна каматна стапка

од 7,5%

Обезбедување

гарант - сопственикот на бизнисот, подвижни предмети или недвижен имот

Потребна документација за апликација

- за апликант правно лице: лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 6 месеци
- за апликант физичко лице: лична карта

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Пример

Цел на кредитот

набавка на репроматеријали

Износ

5.000 ЕУР

Валута

ЕУР

Рок на отплата

36 месеци

Годишна каматна стапка

7,5%

Месечна рата (главница и камата)

156 ЕУР

Калкулатор за кредити

24.04.2017
  • EUR 61,35 61,525 61,80
  • USD 0 57,5107 0
  • CHF 0 57,6077 0
  • GBP 0 73,489 0