Deklaratë kundër korrupsionit për
pjesëmarrësit në tenderë.

PROCREDIT BANKA MAQEDONI

ProCredit Banka SH.A. shpall tenderë në bazë të rregullt gjatë lidhjes së marrëveshjeve me bashkëpunëtorët për porositë e saja. Bashkëpunëtorët zgjidhen në bazë të parimit të ofertës më konkurruese në raport me çmimin dhe cilësinë, duke garantuar gjatë kësaj procedura transparente, të drejta dhe publikisht të disponueshme për të gjitha palët relevante të përfshira në tender. Shpalljet e vendimeve të tenderëve bëhen në gjuhën maqedonase dhe shpallen në versionin maqedonas të ueb faqes zyrtare të ProCredit Bankës SH.A.