Трансакциска сметка и платен промет

Да ја започнеме заедничката соработа со Вашата основна трансакциска сметка. Со поседување на оваа сметка имате можност за едноставен и брз платен промет во земјата, пристап до останатите услуги на банката, како и можноста да добиете бесплатен личен советник кој ќе Ви помогне во целосната работа на Вашиот земјоделски бизнис.

Што добивате со трансакциската сметка Во проКредит Банка?

 • Брзо и едноставно извршување на налози за плаќања: интерно во рамки на банката, кон други банки во земјата и странство
 • Извршување на готовински трансакции
 • Користење на краткорочни дополнителни средства на сметка (минусно салдо)
 • Камата на позитивно салдо на трансакциска сметка и можност за орочување на депозити со фиксни каматни стапки

Како да отворам трансакциска сметка на правно лице?

 • Лицето кое е овластено да го застапува претпријатието потребно е да ја посети која било експозитура на ПроКредит Банка заедно со документите наведени подолу (види локации на експозитури).

Потребни документи за отворање на трансакциска сметка на правно лице:

 • Тековна состојба или Решение за упис, не постари од 6 месеци, издадени од Централен регистар
 • ЗП Образец, заверен на нотар
 • Документ за идентификација на законскиот застапник (лична карта или пасош)

Какви плаќања можам да извршувам преку мојата трансакциска сметка?

 • Итни плаќања на кој било износ или плаќања на големи износи (над 1.000.000 денари) донесени до 16.00 часот преку МИБС системот
 • Редовни плаќања кои се реализираат во текот на работниот ден доколку се донесени до 13 часот преку КИБС системот
 • Интерни трансфери кои се најповолни доколку и испраќачот и примателот на средствата имаат трансакциски сметки во ПроКредит Банка

21.07.2018
 • EUR 61,35 61,4894 61,80
 • USD 51,25 52,6901 53,25
 • CHF 51,45 52,8577 54,05
 • GBP 67,55 68,7416 69,95
 • CNY 5,90 7,7628 7,90