PERSONA FIZIKË

PaPAGESA VENDORE

Sistemi i pagesave vendore Ju mundëson bartje të shpejtë dhe të sigurt të mjeteve në vend. Në dispozicion Ju janë tre mundësi për pagesat Tuaja.

Pagesa të shpejta – MIPS


MIPS është sistem nëpërmjet të cilit kryhen pagesa të shpejta të cilësdo qoftë shumë ose pagesa të shumave të mëdha (mbi 1.000.000 denarë) mes bankave të ndryshme ose pagesa buxhetore të cilat duhet të kryhen shpejtë, në kohë reale.

Nëpërmjet këtij sistemi urdhërpagesat e Juaja të sjella deri në orën 16:00 do të realizohen në momentin e njëjtë. Urdhërpagesat tjera do të realizohen në ditën e ardhshme punuese.

Për këtë shërbim arkëtohet provizion në pajtim me tariforen zyrtare të ProCredit Bankës.

Pagesa të rregullta – KIBS


KIBS është sistem nëpërmjet të cilit kryhen pagesa të rregullta mes bankave të ndryshme ose pagesa buxhetore, të cilat realizohen gjatë ditës punuese.

Nëpërmjet këtij sistemi urdhërpagesat e Juaja të sjella deri në orën 14:00 do të realizohen gjatë ditës. Urdhërpagesat e tjera do të realizohen ditën e ardhshme punuese. 

Për këtë shërbim paguhet provizion fiks në pajtim me tariforen zyrtare të ProCredit Bankës.

Transferime të brendshme në kuadër të ProCredit Bankës
Nëse edhe dërguesi edhe pranuesi i mjeteve kanë llogari për transaksione në ProCredit Bank, pagesa realizohet në mënyrë më të shpejtë dhe më të lirë.


Nëpërmjet këtij sistemi urdhërpagesat e Juaja të sjella gjatë tërë ditës së punës, do të realizohen në momentin e njëjtë.

Për këtë shërbim paguhet provizion minimal fiks në pajtim me tariforen zyrtare të ProCredit Bankës

 

 

 
25.09.2018
  • EUR 61,35 61,4950 61,80
  • USD 50,90 52,2339 52,90
  • CHF 53,00 54,4686 55,60
  • GBP 67,25 68,7402 69,65
  • CNY 5,75 7,6175 7,75