PERSONA FIZIKË

instruksionet vijuese për të ardhura në deviza nga jashtë venditPAGESA NDËRKOMBËTARE

Sistemi i pagesave ndërkombëtare Ju mundëson shpejtë dhe sigurt të bartni mjete jashtë shtetit. Në dispozicion Ju janë dy mundësi për pagesat e Juaja nëpërmjet ProCredit Bankës. 

Transferime ndërkombëtare mes bankave të jashtme 

Ndaj cilave banka mund të kryej dhe pranoj pagesa?

Mund të realizoni hyrje dhe dalje të parave në cilëndo qoftë bankë të jashtme në botë.
Nëse keni nevojë të dërgoni mjete jashtë vendit, respektivisht të bëni mandat pagese, nevojitet që në ProCredit Bank të dorëzoni instruksione për pagesë. 
Nëse prisni të ardhura nga jashtë vendit, nevojitet t’i plotësoni dhe përcillni deri te dërguesi i mjeteveinstruksionet vijuese për të ardhura në deviza nga jashtë vendit..

A do të paguaj provizion?

Për këtë shërbim paguhet provizion në pajtim me tariforen zyrtare të ProCredit Bankës.
Për pagesat dhe arkëtimet e parave të gatshme në valutë të huaj banka nuk llogarit provizion.

ProPay transferime ndërkombëtare deri në 3 orë

Çfarë lloje pagesash mund të kryhen nëpërmjet sistemit ProPay të ProCredit Bankës?

Nëse keni nevojë të pranoni dhe dërgoni mjete nga/drejt personit i cili është shfrytëzues i llogarisë në cilëndo ProCredit Bankë në regjion, transferimi realizohet në mënyrë më të shpejtë dhe më të lirë.
 

Për sa kohë do të realizohet transferimi?

Në afat prej 3 orësh.

A do të paguaj provizion?

Për këtë shërbim paguhet provizion minimal në pajtim me tariforen zyrtare të ProCredit Bankës.

 

 

 
16.10.2018
  • EUR 61,30 61,4819 61,80
  • USD 51,80 53,0886 53,80
  • CHF 52,50 53,7994 55,10
  • GBP 68,50 69,8261 70,90
  • CNY 5,80 7,6723 7,80