Për kë

prodhues individualë bujqësorë dhe ndërmarrje të cilat kryejnë veprimtari bujqësore

Destinimi

investime në mjete bazë për bujqësinë:

tokë bujqësore, ndërtim/rindërtim të objekteve për veprimtari bujqësore, furnizim të mekanikës së re ose të përdorur, zgjerim të kopesë

Shuma

për persona fizikë: nga 5,000 deri në 50,000 EURO

për persona juridikë: nga 5,000 deri në 250,000 EURO

Valuta

MKD/EURO

Afati i kthimit

60 muaj për MKD

dhe 96 muaj për EURO

Minimum përvojë

12 muaj

Grejs periudhë

deri në 12 muaj

Pjesëmarrje në investim

/

Mënyra të shpagimit

këste mujore, tremujore, gjysmëvjetore dhe vjetore me mundësi për të pabarabartë të kthimit

Shkallë fikse vjetore e interesit

prej 7.4%

Sigurim

garantues – pronari i biznesit, sende të luajtshme ose pronë e paluajtshme

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim

-për aplikuesin person juridik: letërnjoftim nga drejtuesi, gjendja vijuese jo më e vjetër se 6 muaj

-për aplikuesin person fizik: letërnjoftimi

LARTËSIA E INTERESIT VARET NGA DISA INDIKATORË SI SHUMA E KREDISË, PERIUDHA E KTHIMIT DHE LLOJI I SIGURIMIT

Shembull

Qëllimi i kredisë

furnizimi me bagëti

Shuma

20,000 EURO

Valuta

EURO

Afati i kthimit

48  muaj

Shkalla vjetore e interesit

7.4%

Kësti mujor (pjesa kryesore dhe interesi)

482,65  EURO


Vlerat e llogaritura janë ke karakter informativ dhe nuk janë të obligueshme për ProCredit Bankën. Për llogaritje zyrtare ju lutemi drejtohuni në degën më të afërt të ProCredit Bankës.

 

20.08.2018
  • EUR 61,35 61,4950 61,80
  • USD 52,65 53,9856 54,65
  • CHF 52,85 54,2380 55,45
  • GBP 67,35 68,6481 69,75
  • CNY 6,00 7,8417 8,00