Bankë për biznesin tim

Për kë

ndërmarrje të vogla dhe të mesme

Destinimi

makina të reja, blerje ose ndërtim të objektit dhe investime shtesë në biznes

Valuta

MKD/EURO

Afati i kthimit

84 muaj

Minimum përvojë

12 muaj

Grejs periudhë

deri në 12 muaj

Pjesëmarrje në investim

/

Mënyra të shpagimit

këste mujore

Shkallë fikse vjetore e interesit

nga 6,5%

Sigurim

garantues – pronari i biznesit, sende të luajtshme ose pronë e paluajtshme

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim

letërnjoftimi i drejtuesit, gjendja vijuese jo më e vjetër se 6 muaj

LARTËSIA E INTERESIT VARET NGA DISA INDIKATORË SI SHUMA E KREDISË, PERIUDHA E KTHIMIT DHE LLOJI I SIGURIMIT

Shembull

Qëllimi i kredisë

furnizimi i makinave të reja

Shuma

30,000 EURO

Valuta

EURO

Afati i kthimit

60  muaj

Shkalla vjetore e interesit

7.00%

Kësti mujor (pjesa kryesore dhe interesi)

594 EURO


Vlerat e llogaritura janë ke karakter informativ dhe nuk janë të obligueshme për ProCredit Bankën. Për llogaritje zyrtare ju lutemi drejtohuni në degën më të afërt të ProCredit Bankës.
                                                           

 

 
 
24.02.2018
  • EUR 61,35 61,6650 61,80
  • USD 0 50,1382 0
  • CHF 0 53,5984 0
  • GBP 0 70,1217 0