PERSONA FIZIKË

LLOGARIA PËR TRANSAKSIONE

Llogaria e Juaj për transaksione paraqet llogari themelore për hyrje dhe dalje të mjeteve. Me posedimin e llogarisë së këtillë, mund t’i shfrytëzoni të gjitha prodhimet dhe shërbimet e tjera të cilat janë të lidhura me llogarinë Tuaj për transaksione.

Çka fitoni me llogarinë Tuaj për transaksione nga ProCredit Banka?

 • Llogari në të cilën mund të pranoni rrogë ose të ardhura të tjera
 • T’i shfrytëzoni kartelat ndërkombëtare të debitit ose kartelat e kredisë të brendeve Visa dhe Master në rrjetin e gjerë të bankomateve të ProCredit Bankës në vend dhe regjion si edhe në vendet për pagesë anekënd botës
 • Të kryeni pagesa dhe arkëtime në vend dhe jashtë vendit
 • Mund t’i paguani llogaritë për shërbime komunale (telefon, energji elektrike, ujë, ngrohje qendrore, televizion kabllor) shpejtë dhe thjeshtë nëpërmjet shërbimit elektronik bankar
 • Të aplikoni për kredi ose tejkalim të lejuar në llogari
 • Të aktivizoni urdhër periodik për kursim ose pagesë
 • Të fitoni këshilltar profesional për klientë i cili do të Ju ndihmojë në udhëheqjen e financave Tuaja dhe do të Ju këshillojë me qëllim që të gjendet zgjidhja më e mirë për nevojat Tuaja
 • 24/7 përkrahje nga Kontakt Qendra jonë në llogarinë Tuaj, në rast të humbjes së kartelës, informata për mundësitë për pagesë dhe të gjitha shërbimet e tjera të ProCredit Bankës

Si të hapni llogari për transaksione në ProCredit Bankë?

Çka Ju propozojmë me llogarinë Tuaj për transaksione?

 

 
24.02.2018
 • EUR 61,35 61,6650 61,80
 • USD 0 50,1382 0
 • CHF 0 53,5984 0
 • GBP 0 70,1217 0