PERSONA FIZIKË

Për kë

persona fizikë, pranues të rrogës/pensionit në ProCredit Bankë

Destinimi

rinovimi i shtëpisë / banesës

Shuma

deri në 600,000MKD

nga 10,000 deri në 50,000 EURO

Valuta

MKD / EURO

Afati i kthimit

deri në 96 muaj për MKD

deri në 180 muaj për EURO

Minimum përvojë

6 muaj

Pjesëmarrje në investim

/

Mënyra të shpagimit

këste mujore

Shkallë fikse vjetore e interesit

Për MKD: 6% fikse për vitin e parë, pastaj 3,5% +T-bils, por jo më e ulët se 6,95%

Për EUR: 6% fikse për tre vite pastaj 5,5% + euribor 6 mujor, por jo më pak se 6,95%

Sigurim

hipotekë në pronë të paluajtshme; 

ndalesë administrative nga klienti

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim

 • Marrëveshje për punë ose formulari M1/M2
 • Vërtetim për rrogë (nuk është i nevojshëm nëse klienti e pranon rogën në ProCredit gjatë 6 muajve të fundit)
 • Formulari PP53 (Deklaracion për pranim nga Drejtoria e të Hyrave Publike) për 2 muajt e fundit (vetëm për të punësuarit në ndërmarrje private)
 • Letërnjoftim nga shitësi i patundshmërisë (nëse është person fizik) ose gjendja rrjedhëse (nëse është person juridik)
 • Certifikatë nga libri amë i të kurorëzuarve ose certifikatë nga libri amë i të lindurve (për personat të cilët nuk janë të martuar, jo më e vjetër se 6 muaj)
 • Ndalesë administrative (e detyrueshme për kreditë në denarë, nëse është e nevojshme për kreditë në euro)

Shpenzime për kredi 

 • Provizion për aplikim – 300 denarë 
 • Provizion për vlerësim – 4.800 denarë
 • Provizion për pagesë – 1.5% nga shuma e kredisë

LARTËSIA E INTERESIT VARET NGA DISA INDIKATORË SI SHUMA E KREDISË, PERIUDHA E KTHIMIT DHE LLOJI I SIGURIMIT

Shembull

Qëllimi i kredisë

rinovimi i shtëpisë / banesës

Shuma

20,000 EURO

Valuta

EURO

Afati i kthimit

84 muaj

Shkalla vjetore e interesit

6%

Kësti mujor (pjesa kryesore dhe interesi)

292 EURO

 

 

 
25.09.2018
 • EUR 61,35 61,4950 61,80
 • USD 50,90 52,2339 52,90
 • CHF 53,00 54,4686 55,60
 • GBP 67,25 68,7402 69,65
 • CNY 5,75 7,6175 7,75