PERSONA FIZIKË

Për kë

persona fizikë, pranues të rrogës/pensionit në ProCredit Bankë

Destinimi

blerje ose ndërtim të shtëpisë/banesës

Shuma

nga 10,000 deri në 150,000 EURO

Valuta

EURO

Afati i kthimit

deri në 300 muaj

Minimum përvojë

6 muaj

Pjesëmarrje në investim

pjesëmarrje vetjake, së paku 20% nga investimi i përgjithshëm

Mënyra të shpagimit

këste mujore

Shkallë fikse vjetore e interesit

4.2% fikse për tra vitin e parë, ndërsa pastaj: 5.5% + EURIBOR 6 mujor jo më pak se 5,8%

Sigurim

hipotekë në pronë të paluajtshme;

ndalesë administrative nëse është e nevojshme

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim

 • Marrëveshje për punë ose formulari M1/M2
 • Vërtetim për rrogë (nuk është i nevojshëm nëse klienti e pranon rogën në ProCredit gjatë 6 muajve të fundit)
 • Formulari PP53 (Deklaracion për pranim nga Drejtoria e të Hyrave Publike) për 2 muajt e fundit (vetëm për të punësuarit në ndërmarrje private)
 • Marrëveshje para shitblerjes (e vulosur në noter)
 • Dokument pronësie ose dokument për parashënim të pronës që është lëndë e shitblerjes
 • Letërnjoftim nga shitësi i patundshmërisë (nëse është person fizik) ose gjendja rrjedhëse (nëse është person juridik)
 • Certifikatë nga libri amë i të kurorëzuarve ose certifikatë nga libri amë i të lindurve (për personat të cilët nuk janë të martuar, jo më e vjetër se 6 muaj)

Shpenzime për kredi 

 • Provizion për aplikim – 300 denarë 
 • Provizion për vlerësim – 3.000 denarë
 • Provizion për pagesë – 0% 

LARTËSIA E INTERESIT VARET NGA DISA INDIKATORË SI SHUMA E KREDISË, PERIUDHA E KTHIMIT DHE LLOJI I SIGURIMIT

Shembull

Qëllimi i kredisë

blerja e banesës

Shuma

40,000 EURO

Valuta

EURO

Afati i kthimit

300 muaj

Shkalla vjetore e interesit

4,2%

Kësti mujor (pjesa kryesore dhe interesi)

216 EURO për tre vitet e para,  ndërsa pastaj 247 EURO

 

 

 
22.06.2018
 • EUR 61,35 61,4942 61,80
 • USD 51,80 53,2971 53,80
 • CHF 52,10 53,4918 54,70
 • GBP 69,05 70,3837 71,45
 • CNY 6,30 8,2017 8,30