Raporte dhe tëdhëna

INFORMATA KORPORATIVE

Shuma e kapitalit fillestar që është regjistruar në Regjistrin Qendror

723.624.900 МКD

Shuma e përgjithshme e mjeteve vetjake – kapitali themelues (përjashtuar mjetet e subordinuara dhe rezervat e revalorizimit) me 31/12/2014

1.699.887.060 MKD

Përshtatshmëria e kapitalit 31/12/2014

13.12%