Raporte dhe tëdhëna

INFORMATA KORPORATIVE

Shuma e kapitalit fillestar që është regjistruar në Regjistrin Qendror

908.713.200 MKD

Shuma e përgjithshme e kapitalit bazë

 -  31/12/2017

2.276.517 mijina MKD


Shuma e përgjithsme e mjeteve vetjake

-  31/12/2017

2.768.443 mijina MKD

Përshtatshmëria e kapitalit

-  31/12/2017

13.99%