Raporte dhe tëdhëna

INFORMATA KORPORATIVE

Shuma e kapitalit fillestar që është regjistruar në Regjistrin Qendror

723.624.900 МКD

Shuma e përgjithshme e mjeteve vetjake – kapitali themelues (përjashtuar mjetet e subordinuara dhe instrumentet hibride) me 30/06/2017

2.034.166.310 MKD

Përshtatshmëria e kapitalit 30/06/2017

14.31%