Raporte dhe tëdhëna

INFORMATA KORPORATIVE

Shuma e kapitalit fillestar që është regjistruar në Regjistrin Qendror

908.713.200 MKD

Shuma e përgjithshme e kapitalit bazë

 -  30/06/2018

2.550.469 mijina MKD


Shuma e përgjithsme e mjeteve vetjake

-  30/06/2018

3.042.420 mijina MKD

Përshtatshmëria e kapitalit

-  30/06/2018

14.91%