Извештаи и податоци

Корпоративни информации

Износ на почетниот капитал кој е запишан во Централниот регистар

723.624.900 МКД

Вкупен износ на сопствени средства - основен капитал (исклучени субординирани обврски и хибридни инструменти) со 30.06.2017

2.034.166.310 МКД

Адекватност на капиталот, со 30.06.2017

14.31%