Извештаи и податоци

ИЗВЕШТAИ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА ДЕН 30.06.2016 ГОДИНА

(податоците се објавени на ден 20.07.2016)