Bankë për biznesin tim

Për kë

ndërmarrje të vogla dhe të mesme

Destinimi

blerje dhe ndërtim të hapësirës afariste (rifinancim të kredive të shfrytëzuara për blerje dhe ndërtim të hapësirës afariste)

Valuta

EURO

Afati i kthimit

180 muaj

Minimum përvojë

12 muaj

Grejs periudhë

deri në 6 muaj

Pjesëmarrje në investim

15%

Mënyra të shpagimit

këste mujore

Shkallë fikse vjetore e interesit

nga 6,5%

Sigurimi

prona e paluajtshme mjet i shitblerjes ose pronë tjetër

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim

letërnjoftimi i drejtuesit, gjendja vijuese jo më e vjetër se 6 muaj

LARTËSIA E INTERESIT VARET NGA DISA INDIKATORË SI SHUMA E KREDISË, PERIUDHA E KTHIMIT DHE LLOJI I SIGURIMIT

Shembull

Qëllimi i kredisë

blerja e hapësirës për magazinim

Shuma

100,000 EURO

Valuta

EURO

Afati i kthimit

180 muaj

Shkalla vjetore e interesit

6,5%

Kësti mujor (pjesa kryesore dhe interesi)

871 EURO


Vlerat e llogaritura janë ke karakter informativ dhe nuk janë të obligueshme për ProCredit Bankën. Për llogaritje zyrtare ju lutemi drejtohuni në degën më të afërt të ProCredit Bankës.
                                                           

 

16.10.2018
  • EUR 61,30 61,4819 61,80
  • USD 51,80 53,0886 53,80
  • CHF 52,50 53,7994 55,10
  • GBP 68,50 69,8261 70,90
  • CNY 5,80 7,6723 7,80