Për shtëpi më të freskët në verë dhe më të ngrohtë në dimër, mund ta përmirësoni izolimin e shtëpisë tuaj (të mureve, dyshemesë dhe çatisë) si edhe të vendosni dritare dhe dyer të reja më efikase

lexo më tepër

Që t’i zvogëloni llogaritë për energji elektrike mund të instaloni sisteme efikase për ngrohje, ftohje dhe ndriçim dhe t’i ndryshoni aparatet e vjetra të amvisërisë me të reja të cilat kanë minimum klasë energjetike – A

lexo më tepër

Mund t’i zvogëloni shpenzimet për ngrohje të shtëpisë dhe ujit të ngrohtë sanitar, nëpërmjet shfrytëzimit të energjisë nga burime të ripërtërishme si panele diellore ose vatra me biomasë

lexo më tepër

Eko kredi dhe përfitime

Hapa për investimin Tuaj

Kontrolloni çka mund të përmirësoni në shtëpi

Na konsultoni

  Destinimi    Investime në rinovim të cilat do të kontribuojnë për efikasitet më të madh energjetik dhe kursim prej së paku 20% të energjisë në shtëpi,
  Shuma    MKD   EUR 
  nga 30.000 deri në 600.000 MKD    nga 10.000 deri në 50.000 EUR 
  Shkalla vjetore e interesit    6% për MKD për tre vitet e para, pastaj 3,5%+t-bills, por jo më pak se 6,95% (shkalla e harxhimeve të përgjithshme 6,47%)       6% për EUR fikse për tre vitet e para, pastaj 5,5%+Euribor 6 mujor, jo më pakë se 6,95% (shkalla e harxhimeve të përgjithshme 6,38%)
  Afati i kthimit   Deri në 96 muaj për MKD   deri në 180 muaj për EUR
  Mënyra e kthimit   Këste mujore
  Minimum përvojë pune   6 muaj
 Sigurimi   Kambial + A3 nga klienti / garantues / akt noterie në kambial
  Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim   Letërnjoftim nga kërkuesi i kredisë
Investimi Shpenzime para investimit Shpenzime pas investimit Kursimi Kthimi i investimit
I zëvendësova dyert dhe dritaret në shtëpi me të reja dhe më efikase dhe e përmirësova izolimin e murit. Shtëpia ime ka sipërfaqe prej 100m2 dhe është në dy kate. 20.000 kWh / në vit 12.000 kWh / në vit 8.000 kWh / në vit 9 / vite
Shuma: 300.000  MKD 84.000 MKD / në vit 50.400 MKD / në vit 33.600 MKD / në vit
Afati: 6 vite
Kësti mujor: 4.972 MKD         
Shkalla fikse vjetore e interesit: 6%
Panele diellore
Në mure
Aparate për amvisëri
Dyshemesë ose
Dyer
Sistem për ftohje
Sistem për ngrohje
Pompa gjeotermale
Vatër me biomasë
Sisteme për ndriçim LED
Dritare
çati
  • Shtypni në kategorinë e dëshiruar në fotografi.

  •