Орочено штедење

Со ороченото штедење имате можност вишокот на ликвидни средства од Вашиот земјоделски бизнис, да го орочите по фиксна каматна стапка и да заработите камата за временскиот период кога тие средства не Ви се потребни.
 

Што добивате доколку ги орочите своите пари во ПроКредит Банка?

 • Можност да ги орочите Вашите средства во денари или евра
 • Сигурно место за Вашиот депозит
 • Доколку средствата Ви се потребни пред рокот на доспевање, можете предвремено да ги разорочите, со што добивате камата по видување
 • И без да ги орочувате Вашите средства, Ви се пресметува камата на позитивно салдо на Вашата трансакциска сметка за правни лица, а средствата Ви се достапни во кое било време.
 

Како да ги орочите Вашите средства во ПроКредит Банка?

 

Дали Вашите заштеди се сигурни?

 • ПроКредит Банка е дел од интернационална групација на банки, банка со доминантен германски капитал и гарантира сигурност на вложените средства од страна на штедачите
 • ПроКредит Банка ги осигурува депозитите на своите штедачи во Фондот за осигурување на депозити.

14.12.2018
 • EUR 61,30 61,4950 61,80
 • USD 52,95 54,0806 54,95
 • CHF 53,20 54,4830 55,80
 • GBP 67,20 68,4418 69,60
 • CNY 6,00 7,8592 8,00