Банка за мојот бизнис

Орочено штедење

Со ороченото штедење имате можност вишокот на ликвидни средтва од Вашиот бизнис да го орочите по фиксна каматна стапка и да заработите камата за временскиот период кога тие средтва не Ви се потребни Вам или на Вашиот бинзис.

Што добивате доколку ги орочите своите пари со орочениот депозит од ПроКредит Банка?

  • Можност да ги орочите Вашите средства во денари или евра
  • Сигурно место за Вашиот депозит
  • Доколку средствата Ви се потребни пред рокот на доспевање, можете предвремено да ги разорочите, со што добивате камата по видување 
  • И без да ги орочувате Вашите средства, Ви се пресметува камата на позитивно салдо на Вашата трансакциска сметка за правни лица, а средствата Ви се достапни во кое било време

Како да ги орочите Вашите средства во ПроКредит Банка?

Дали Вашите заштеди се сигурни?

  • ПроКредит Банка е дел од интернационална групација на банки, банка со 100% германски капитал и гарантира сигурност на вложените средства од страна на штедачите. Дополнително, ПроКредит Банка ги осигурува депозитите на своите штедачи во Фондот за осигурување на депозити.

Калкулатор за депозити


25.04.2017
  • EUR 61,35 61,5553 61,80
  • USD 0 56,7435 0
  • CHF 0 56,964 0
  • GBP 0 72,5631 0