Që ta optimizoni procesin e prodhimit, ta shtoni produktivitetin Tuaj dhe konkurrimin duhet të investoni në teknologji më moderne dhe efikase

lexo më tepër

Që t’i zvogëloni shpenzimet Tuaja për energji elektrike mund ta përmirësoni izolimin në objektin tuaj, të instaloni sisteme efikase për ngrohje, ftohje dhe ndriçim

lexo më tepër

Mund t’i zvogëloni shpenzimet për ngrohje të hapësirave dhe ujë të ngrohtë sanitar, nëpërmjet shfrytëzimit të energjisë nga burime të ripërtërishme si panele diellore ose vatra për biomasë

lexo më tepër

Eko kredi dhe përfitime

Hapa për investimin Tuaj

Kontrolloni çka mundni të përmirësoni në biznes

Na konsultoni

Pannele diellore
Mureve
Makinë të re prodhuese
Dyshemesë
Dritare
Sistem për ftohje
Sistem për ngrohje
Vatër me biomasë, Pompa gjeotermale
Mjete efikase transporti
LED Sisteme
Dyer
çatisë
Ftohës të ri
  • Shtypni në kategorinë e dëshiruar në fotografi.

Destinimi investime në mjete themelore të cilat sigurojë minimum 20% kursim të energjisë
Valuta  EUR
Afati i kthimit deri në 180 muaj
Mënyra e kthimit këste mujore
Përvoja minimale 12 muaj
Shkalla fikse vjetore e interesit nga 7%
Sigurimi kambial/garantues/mjete të lëvizshme ose pronë e palëvizshme
Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim letërnjoftimi nga drejtuesi, gjendja rrjedhëse jo më e vjetër se 6 muaj
Investimi Shpenzime para investimit Shpenzime pas investimit Kursimi Kthimi i investimit
Kisha fura të vjetra dhe të amortizuara në furrën time. Kisha llogari të larta për energji elektrike. Vendosa t’i zëvendësoj me të reja dhe më efikase të cilat punojnë me gaz. 64.000 kWh / në vit 21.552 kWh / në vit 42.448 kWh / në vit 3,8 / vite
Shuma: 15.000  EUR 7.800 EUR / në vit 3.900 EUR / në vit 3.900 EUR / në vit
Afati: 3 vite
Kësti mujor: 463.16 EUR         
Shkalla fikse vjetore e interesit: 7%