Банкарска гаранција

Барањето можете да го пополните и со превземање на:  Барање за издавање на гаранција  

Налогодавач

Име:
 Адреса:
Телефон/факс:


Корисник

Име:
Aдреса:

 

Вид на гаранцијата

Конфирмирана  Некорфимирана

Авансна гаранција    Тендерска гаранција   Платежна гаранција
 Гаранција за добро извршување  
  Други гаранции
Вид:
 Подвид:
Валута и износ
Опис на трансакција:
 Договор, тендер бр.:
За износот на Вашите провизии и трошоци задолжете ја нашата сметка бр.:
Ве молам да ја издадете гаранцијата:
  Во согласност со стандардните банкарски текстови 
  Согласно со приложениот текст (мостра)  
 
Гаранцијата се обезбедува со:
  Друго покритие:
 
  Залог на парични средства од сметка бр.:
 
Гаранцијата да биде испратена:
Преку:
  пошта   SWIFT   на рака
До:
  Налогодавач   Корисник   Преку следната банка:
 

 

ГАРАНЦИЈАТА СЕ ПРОТЕСТИРА НА ПИСМЕНО БАРАЊЕ НА КОРИСНИКОТ, СО ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 1.
2.
3.
 
неплатена фактура   товарен лист   друго
 
Банкарските трошоци на ПроКредит Банка се за сметка на:

Налогодавач    Корисник


Банкарските трошоци на посредничките банки се за сметка на:

Налогодавач     Корисник
 
Банкарските трошоци на банката на корисникот се за сметка на:

Налогодавач      Корисник
 
Ако било кој од наведените трошоци се одбиени од корисникот, овластени сте да не задолжите за нивниот износ.
Банката е овластена да ги наплати сите дополнителни трошоци во врска со акредитивот во согласност со ценовникот на банката во моментот на издавањето.
белешки:

 

 Прилог бр.1 - Потребна документација  

Платежна гаранција

- Договор за деловна соработка или профактура - нарачка
- Урнек на гарантно писмо

Тендерска гаранција

- Отворен повик во Службен весник или во друг јавен медиум
- Доколку гаранцијта е за надвор од Македонија:

Делови од тендерската документација кој се однесуваат на гаранцијата:

1. Содржина, број на отворениот повик и предмет на повикот
2. Последен рок за поднесување на понудите
3. Валидност на тендерот-понудата
4. Дополнителни продолжувања на роковите
- Урнек на гарантно писмо

Авансна гаранција

Договор
- Урнек на гарантно писмо

Гаранција за добро извршување

Договор
- Урнек на гарантно писмо

Гаранција за гарантен период

Договор
- Урнек на гарантно писмо

*Банката го задржува правото да побара дополнителна документација или да не ја прифати презентираната документација
*Горенаведената документација не се однесува на документи потребни за кредитната анализа

Контакт:

Тел: 3097513, 3097516
Факс: 3097514