Банка за мојот бизнис

Барање за акредитив

Барањето можете да го пополните и со превземање на:  Барање за издавање на акредитив 

Налогодавач

Име:
 Адреса:
Телефон/факс:


Корисник

Име:
Aдреса:

 

Вид на акредитив


 Пренослив    По видување   Конфирмиран
 Непренослив   Со одолжено плаќање  Некорфимиран
 Делумни доставки:     Дозволен/и Недозволен/и
Претовар:    Дозволен/и Недозволен/и
Место на товарење:
Место на истовар:
Последен датум за утовар:
Паритет

   

Валута и износ
Износ со букви:
Валидност:
Рок на плаќање:
Цел на увоз на стоки:
Договор, тендер бр.:
За износот на Вашите провизии и трошоци задолжете ја нашата сметка бр.:
Покритие  
Друго покритие
Залог на парични средства од сметка бр.:
Акредитивот да биде испратен: преку следната банка

 

Акредитивот се напаќа со презентација на следните документи

 1.
2.
3.
 
фактура   товарен лист   друго
 
Банкарските трошоци на ПроКредит Банка се за сметка на:

Налогодавач   Корисник


Банкарските трошоци на посредничките банки се за сметка на:

Налогодавач     Корисник
 
Банкарските трошоци на банката на корисникот се за сметка на:

Налогодавач      Корисник
 
Ако било кој од наведените трошоци се одбиени од корисникот, овластени сте да не задолжите за нивниот износ.
Банката е овластена да ги наплати сите дополнителни трошоци во врска со акредитивот во согласност со ценовникот на банката во моментот на издавањето.
белешки:

 

 Прилог бр.1 - Потребна документација  

Акредитив - Договор за деловна соработка или профактура - нарачка

- Урнек за акредитив *Банката го задржува правото да побара дополнителна документација или да не ја прифати презентираната документација
*Горенаведената документација не се однесува на документи потребни за кредитната анализа
 

Контакт:

Тел: 3097513, 3097516
Факс: 3097514

 

 

14.12.2018
  • EUR 61,30 61,4950 61,80
  • USD 52,95 54,0806 54,95
  • CHF 53,20 54,4830 55,80
  • GBP 67,20 68,4418 69,60
  • CNY 6,00 7,8592 8,00